ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
         ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด 111 โรงเรียน
         ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
         GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด
        ข้อมูลคุรุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  (โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC)    
          ข้อมูลพื้นฐานต้นปีการศึกษา     ระยะ 10  มิถุนายน
          ข้อมูลพื้นฐานกลางปีการศึกษา  ระยะ 10  พฤศจิกายน
          ข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา  ระยะ 31  มีนาคม
ข้อมูลอาคาร ที่ดิน และก่อสร้าง (B-OBEC)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
             ผลการทดสอบ NT
             ผลการทดสอบ O-NET
             ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  (Reading Test : RT)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลการบริหารงบประมาณ
              ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
              ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อมูลบริหารงานบุคคล

 

 

 


     
    

     
     

058664